Logo Horitzo

Pla Estratègic de Ciutat

Submitted by jnavarrete_nel44hlp on

Per què un pla

estratègic

El Pla Estratègic ‘Reus Horitzó 32’ ha de permetre dibuixar les línies mestres del Reus del futur, preparar-nos més i millor per als reptes que ens planteja el demà i facilitar l’impuls de projectes en un horitzó de 10 anys.

Amb voluntat de donar resposta a les necessitats actuals i avançar-nos als reptes futurs, es planteja com un instrument construït des de la participació i la implicació ciutadana, dels agents socials, econòmics i culturals de la ciutat i del seu entorn més proper, tot posant en valor la importància de la planificació en la gestió pública.

Des de la diversitat i la pluralitat, l’objectiu és consensuar una visió de futur compartida que marqui camí i orienti la presa de decisions. Concebut com un instrument viu, el Pla s’anirà desplegant en el temps, i pel seu component estratègic tindrà un paper clau a l’hora de donar llum a escenaris complexos i canviants com el que planteja la pandèmia de la Covid-19.

Les fases del pla

Per al procés d’elaboració del Pla Estratègic ‘Reus Horitzó 32’ s’ha definit un termini de 18 mesos que inclou 3 fases de desenvolupament:

Diagnosi i estratègia

Amb l’objectiu de saber on som i reflexionar sobre el nostre potencial com a ciutat en tots els àmbits a partir de les dades i els indicadors existents i amb la participació dels agents socials i econòmics.

Prospecció

Servirà per definir quina és la ciutat que volem ser d’aquí a 10 anys. Implicarà la creació de diversos espais de reflexió i participació per recollir la mirada de la ciutadania, i concretar i consensuar una visió compartida de ciutat en clau de futur.

Pla d'acció

Servirà per definir què cal fer per aconseguir la ciutat que ens imaginem d’aquí a 10 anys, és a dir, quina estratègia ens hi ha de portar a partir de la definició d’objectius i accions concretes.